Студијски програм: ГРАФИЧКА ТЕХНИКА
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
Наставник: др Петар Никшић, проф.
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са основним знањима из области техничког мерења и контроле квалитета производа и услуга, којима метрологија представља основу a управљање квалитетом савремени приступ опстанку на тржишту и задовољењу захтева купаца.
Проучавање основних појмова из метрологије, обраде и коришћења резултата и општих појмова из управљања квалитетом.
Исход предмета
Повезивање знања из наведених области са самосталним мерењем, контролом квалитета, обрадом резултата мерења и управљањем тим резултатима са циљем задовољења захтева купаца. Израда документације у области метрологије и управљања квалитетом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Мерење дужине; Мерење и контрола параметара навоја; Мерење и контрола параметара зупчаника; Мерни системи и опрема; Статистичке методе контроле квалитета; Методе управљања квалитетом; Систем менаджмента квалитетом по стандардима серије ISO 9000(QMS); Систем управљања заштитом животне средине по стандардима серије ISO 14000(EMS); Систем безбедности здравља на раду по стандардима серије ISO 18000(OHSAS); Систем безбедности хране по стандарду ISO 22000.
Практична настава
I циклус вежби -Практична мерења у лабораторији и у изради записа везаних за мерење и обраду резултата мерења; Провера знања - први колоквијум; II циклус вежби - Израде документације за стандарде QMS, EMS, OHSAS, HCCP (записи,упутства,процедуре, пословник, циљеви и политика квалитета); Провера знања - други колоквијум.
Литература
1. Лазић М., Основи метрологије, Машински факултет, Крагујевац, 1987.год.
2. Станић Ј., Технолошки мерни системи, Машински факултет, Београд, 1989.год.
3. Перовић М., Менаџмент, информатика, квалитет, ЦИМ центар, Машински факултет, Крагујевац, 2003.год
4. Арсовски С., Менаџмент економиком квалитета, Машински факултет, Крагујевац, 2002.год.
5. Међународни стандарди: ИСО 9001 и 9004; ИСО 14001 и 14004; ИСО 18001; ИСО 22000.
Број часова активне наставе: 5 Теоријска  настава: 2          Практична настава: 3
Методе извођења наставе
- Предавање,
- вежбе,
- практична настава,
- колоквијуми,
- семинарски радови,
- консултације,
- испит
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 0-5 писмени испит -
практична настава 0-10 усмени испит 0-35
колоквијуми 2x15 0-30    
семинар-и 0-20