Студијски програм : ИНДУСТРИЈСКA ИНФОРМAТИКA
Назив предмета: ПРОГРAМСКИ ЈЕЗИЦИ 1
Наставник: др Владе Урошевић, ванредни професор
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Прагматично дизајнирање, упознавање са развојем програмских језицка, упоређивање различитих типова програмских језика, овладавање синтаксом и семантиком програмских језика, функцијама и логиком програмирања.
Исход предмета
Студенту резултативно омогућавају: увођење у стандардизовану терминологију програмских језика (ISO/IEC 2382-15); разумевање и представљање различитих типова података; програмирање у више програмских језика (sинтаx, sемантицs); разумевање развоја програмских језика и пратеће документације;
Садржај предмета
Теоријска настава
Програмирање на машинском и симболичком машинском језику. Увод у више програмске језике. Синтаксне нотације (BNF, EBNF, синтаксни дијаграни) и семантика програмских језика. Псеудојезик. Типови података: статички (скаларни и структурирани) и динамички (са променљивом величином и структуром). Контролне структуре: секвенце, селекције, циклуси и скокови. Потпрограми (процедуре и функције) - интерни и независни, рекурзија. Улаз/излаз података. Структурирано програмирање: дијаграми тока, теорема о каноночкој форми, структурне теореме; трансфигурације и структурирање неструктурираних програма. Aнализа сложености рачунарских алгоритама.

Језик PASCAL. Структура PASCAL програма, основни типови, улазно/излазне наредбе, контролне структуре. Декомпозиција (процедуре, функције), променљиви и вредности аргументи, рекурзија. Сложени типови: записи, скупови, датотеке (бинарне и текстуелне), показивачи и механизам динамичке алокације и деалокације са примерима (рад са листама).

Практична настава
Израда конкретних алгоритама и писање програма на основу њих.
Литература
  1. Чабаркапа М. Основи програмирања у Паскалу Београд 1989
  2. Урошевић В. Презентација на Wеbsite-у ТФ Чачак.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска  настава: 2                Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи дијалошким методом и методом практичног рада на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава   усмени испт 30
колоквијум-и 10+10    
семинар-и 10