Редни број Број индекса ОЦЕНА
1. 114/11-с; 8/16-с; 15/16-с; 66/16-с 9(девет)
2. 17/16-с; 23/16-с; 67/16-с; 68/16-с; 55/16-с; 54/16-с 8 (осам)
3. 57/16-с; 42/16-с; 33/16-с; 71/16-с; 24/16-с 7 (седам)
4. 73/16-с 6(шест)

                                                                                        

Упис оцена биће у на испиту.

Кандидатити који нису положили тест као део испита, исти полажу на испиту.

                                                                                               

                                                                                                                              Предметни наставник,

                                                                                                                     Др Петар Никшић,дипл.инж.