За упис на нашу школу могу конкурисати кандидати са завршеном трогодишњом или четворогодишњом средњом школом. Кандидати полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или ТЕСТА ЗНАЊА, по избору. Тест знања обухвата питања из техничко-технолошке области и области опште информисаности. Пријемни испит се припрема из Збирке за припрему пријемног испита, издање ВШТСС Чачак, самостално или уз бесплатну припремну наставу која се организује у Школи, по распореду који је истакнут на сајту и огласним таблама.

Полагање пријемног испита организује се почетком јула (први уписни рок) и септембра (други уписни рок) сваке године у терминима које објави Министарство просвете. 

Након полагања пријемног испита објављује се прелиминарна ранг листа, а неколико дана након тога (након истека жалбеног рока) и коначна ранг листа примљених студената. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата и објављује се на огласној табли Школе и званичном сајту Школе.

Кандидат може освојити највише 100 бодова.Општи успех у средњој школи бројчано се исказује као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи највише 40, а најмање 16 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале. Кандидати са трогодишњом средњом школом рачунају успех из трећег разреда као успех четвртог. На пријемном испиту, кандидат може освојити максимално 60 бодова.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова. Студенти који су положили пријемни испит на другој школи или факултету могу се уписати као самофинансирајући студенти.

Примљени кандидати уписују се у прву годину студија уз одговарајућу документацију (оригинална сведочанства, индекс, уплата школарине за самофинансирајуће) чиме стичу статус студента ВШТСС Чачак.

У другом уписном року, конкурс се објављује за преостала слободна (непопуњена) места. Процедура уписа је иста као за јунски уписни рок.

Настава за студенте прве године почиње након свечаног пријема ''бруцоша''  у октобру.