Студенти који заврше студијски програм Машинство и инжењерска информатика добијају диплому са стручним називом Струковни инжењер машинства.

Студент стиче машинска и  информатичка  знања која може да употреби у производним делатностима, превасходно где се врши прерада и обрада метала али и шире у оквиру других привредних грана (хемијска, прехрамбена, и тд). Студенти овог смера добијају темељна и практична знања из области машинског инжењерства,  индустријског инжењерства, информатике, организације, што им омогућава широки избор послова у подручју машинске индустрије, као и у сродним техничким гранама.

 

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је образовање машинских инжењера оспособљених за рад у машинској индустрији, образовање инжењера способних прилагођавању сталним променама у подручју примене информатике у индустрији и другим гранама технике.

 

Студијски програм обухвата наставне предмете из области

 • производног машинства,
 • информатичких предмета,
 • опште образовних предмета,
 • графичког инжењерства,
 • предмета из области одржавања машинских система.

На тај начин се развијају способности пројектовања, примене и коришћења информационих технологија с посебним нагласком на примену у подручју технике, израде техничке документације, како конструкционе тако и технолошке, организације производног рада.

 

Компетенције дипломираних студената

Подручје рада за који се оспособљавају инжењери модула 2 - Производно машинство  су:

 • Примене рачунара у вођењу процеса и управљању производним системима,
 • Пројектовања у CAD /CAM системима,
 • Израде и анализе конструктивне техничке документације,
 • Пројектовања технолошког поступка израде машинских делова,
 • Организације рада на изради машинских делова , као и слапања и монтаже машинских склопова и система,
 • Контроле квалитета производа машинске идустрије,
 • Спровођења активности одржавања машинских система у разним гранама индустрије,
 • Пројектовања и експлоатације хидрауличних и пнеуматских компонената и система,
 • Програмирања нумерички управљених машина за обраде резањем и деформисањем,
 • Набавке и продаје машинских производа.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Производно машинство

                                                                                                                                        Књига предмета   pdf icon  (870 KB) 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

П+В+ДОН

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

20001

Примењена математика

I

3+3+0 (90)

8

2.

20002

Техничко цртање

I

2+3+0 (75)

7

3.

20003

Информатика и рачунарство

I

3+2+1 (90)

6

4.

20004

Безбедност на раду

I

2+1+0 (45)

5

5.

20005

Енглески језик I

I

2+2+0 (60)

6

6.

20006

Познавање и примена материјала

II

2+1+1 (60)

7

7.

20007

Инжењерска графика

II

2+1+2 (75)

8

8.

20008

Заштита животне средине

II

2+2+0 (60)

7

9.

20009

Енглески језик II

II

2+2+0 (60)

6

Укупно часова активне наставе

20+17+4 (615)

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

20010

Техничка механика

III

3+3+0 (90)

7

11.

20011

Машински елементи 1

III

2+3+0 (60)

6

12.

20012

Организација производње

III

2+3+0 (75)

6

14.

20013

Машинска обрада

III

3+3+0 (90)

7

15.

22001

Технологија материјала

III

2+2+0 (60)

5

16.

20014

Машински елементи 2

IV

2+2+0 (60)

7

17.

22002

Хидраулика и пнеуматика

IV

2+2+0 (60)

5

18.

22003

Отпорност материјала

IV

2+3+0 (75)

5

 

20100

Изборна група I (бирају се два од 4)

     

19.

20101

Монтажа и сервис рачунара

IV

2+2+0 (60)

6

20.

20102

Примена рачунара у графици 1

IV

2+1+1 (60)

6

21.

20103

Практикум из електротехнике

IV

2+2+0 (60)

6

22.

20104

Графичке машине

IV

2+2+0 (60)

6

Укупно часова активне наставе

22+24,5+0,5

705

Укупно ЕСПБ 

60

ТРЕЋА ГОДИНА

23.

20015

Управљање квалитетом

V

3+3+0 (90)

6

24.

22004

Алати и прибори

V

3+3+0 (90)

6

25.

22005

Аутоматско управљање

V

3+2+0 (90)

5

 

20200

Изборна група II (бирају се два од 6)

     

26.

20201

Рачунарске мреже

V

2+3+0 (75)

8

27.

20202

Оперативни системи

V

2+2+0 (60)

8

28.

20203

Пословни енглески 1

V

2+2+0 (60)

8

29.

20204

Ком.моделирање и анал. констр.

V

2+1+1 (60)

8

30.

20205

Електротермија

V

3+3+0 (60)

8

31.

20206

Одржавање машина и опреме

V

2+2+0 (60)

8

32.

20016

Програмирање нум. управљаних машина

VI

2+2+1 (75)

6

33.

22006

Машине и технолошки процеси

VI

2+2+0 (60)

5

34.

20017

Стручна пракса

VI

0+0+0+60

1

35.

20018

Практична настава

VI

3+0+3(90)

1

36.

20019

Завршни -дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

14

Укупно часова активне наставе

630

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе

62,33+58,88+8,33+60 (1995)

 

УКУПНО ЕСПБ