Историјат одсека за Менаџмент датира од 2002. године као студијски програм Индустријски менаџмент, од 2008. као Производни менаџмент, а  од 2018.  Производни и еколошки менаџмент.

Студенти који заврше студијски програм Производни и еколошки менаџмент добијају диплому са стручним називом Струковни инжењер менаџмента.

Студенти стичу менаџерска и стручна знања потребна за рад у производним делатностима везаним за прераду и обраду метала и у предузетништву, као и знања из области екологије и заштите животне средине у производним делатностим везаним за прехрамбену, графичку, металопрерађивачку индустрију.

 

Циљеви студијског програма

Школовање стручног кадра који стиче мултидисциплинарна и класична инжењерска знања са акцентом на технички, организациону,  управљачки и технолошки аспект, са тежњом да се задовоље реалне потребе привредног окружења.

 

Компетенције струковних инжењера менаџмента-Модул 1 –Производни менаџмент

 • Израда купопродајних уговора на конкретном примеру;
 • Израда бизнис плана на конкретном примеру;
 • Технике истраживања тржишта на конкретном примеру;
 • Пројектовање оптималног производног циклуса уз помоћ рачунара;
 • Израда и анализа целокупне техничке документације на конкретном примеру;
 • Утврђивање цене коштања производа на конкретном производу;
 • Овладавање рачунарским софтвером за процену ризика пословног одлучивања;
 • Израда оптималне структуре производног програма на конкретном примеру;
 • Израда појединачних планова за сваку компоненту производнје (план материјала, план алата, план делова, план производних капацитета);
 • Израчунавање степена искоришћености производних капацитета на конкретном примеру;
 • Рацио анализа (анализа ликвидности, рентабилности, ефикасности, структуре средстава);
 • Израда и анализа норматива у производњи и др.
 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Производни менаџмент

                                                                                                                                             Књига предмета   pdf icon  (953 KB) 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Бр. часова

П+В+ДОН

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.       

40001

Енглески језик I

I

2+2+0 (60)

6

2.       

40002

Техничко цртање

I

2+3+0 (75)

6

3.       

40003

Уводу менаџмент

I

2+2+0 (60)

7

4.       

40004

Безбедност на раду

I

2+1+0 (45)

5

5.       

41001

Математика I

I

3+3+0 (90)

8

6.       

40005

Енглески језик  II

II

2+2+0 (60)

6

7.       

40006

Информатика и рачунарство

II

3+2+1 (90)

7

8.       

40007

Моделовање у инжењерском менаџменту

II

3+3+0 (90)

8

9.       

41002

Познавање и примена материјала

II

2+1+1 (60)

7

Укупно часова активне наставе

21+19+2 (630)

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.   

40008

Организација производње

III

2+3+0 (75)

5

11.   

40009

Основи машинства

III

3+2+0 (75)

6

12.   

41003

Пословни енглески 1

III

2+2+0 (60)

5

   

Изборна група I (бирају се два од шест)

     

13.   

40101

Техничка механика

III

3+3+0 (90)

6

14.   

40102

Пословна економија

III

3+1+0 (60)

6

15.   

40103

Машинска обрада

III

3+3+0 (90)

6

16.   

40104

Оперативни системи

III

2+2+0 (60)

6

17.   

40105

Основи електротехнике I

III

3+3+0 (90)

6

18.   

40106

Одржавање машина и опреме

III

2+2+0 (60)

6

   

Изборна група II (бирају се два од шест)

     

19.   

40107

Базе података

IV

2+2+1 (75)

8

20.   

40108

Инжењерска графика

IV

2+1+2 (75)

8

21.   

40109

Машине и технолошки процеси

IV

2+3+0 (60)

8

22.   

40110

Практикум из електротехнике

IV

2+2+0 (60)

8

23.   

40111

Монтажа и сервис рачунара

IV

2+2+0 (60)

8

24.   

40112

Електронско пословање

IV

2+1+1 (60)

8

25.   

41004

Планирање производње

IV

3+2+0 (75)

7

26.   

41005

Производне технологије и процеси

IV

3+3+0 (90)

7

27.   

40010

Стручна пракса

IV

0+0+0+60

2

Укупно часова активне наставе

22,33+20,34+1,33 (660)

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

28.   

40011

Управљање квалитетом

V

3+3+0 (90)

7

29.   

40012

Интернет технологије

V

3+2+1 (90)

6

30.   

40013

Управљање производним процесима

V

2+3+0 (75)

5

31.   

41006

Маркетинг

V

2+1+0 (45)

7

32.   

40014

Производни менаџмент и предузетништво

VI

3+2+0 (75)

6

33.   

41007

Производни информациони системи

VI

3+3+0 (90)

7

34.   

41008

Заштита животне средине

VI

2+2+0 (60)

5

35.   

40015

Практична настава

VI

3+0+3(90)

3

36.   

40016

Завршни -дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

14

Укупно часова активне наставе

21+19+1 (615)

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе

64,33+58,34+4,33 (1905)

 

УКУПНО ЕСПБ

180