IT 2018 gif slider F


Структура студијског програма Информационе технологије дефинисана је на основу дугогодишњег искуства у реализацији студијских програма инжењерска информатика и електроника, потреба индустрије и праћења савремених европских тенденција у области информационих технологија. 

Овај студијски програм образује студенте за рад у области информационо-комуникационих технологија. По завршетку студија инжењери ће моћи да се укључе у радне токове као ИТ експерти у софтверском инжењерству у областима пројектовања и израде рачунарских и информацоних система, конфигурисања и одржавања рачунарских мрежа, база података, креирања интернет и других врста апликација, продаја и дистрибуција рачунарске опреме и изради различитих пројеката у области мултимедијалних технологија.

Студенти који заврше студијски програм Информационе технологије добијају диплому са стручним називом Струковни инжењер информационих технологија и система.

 

Циљеви студијског програма

Циљ овог студијског програма је да студенти стекну потребна знања и компетенције из информационих технологија и да имају способност да се стално усавршавају, напредују и уче нове софтверске алате и програмске језике. То знање ће младом инжењеру омогућити да на радном месту успешно одговори постављеном задатку, као и да се даље успешно усавршава сагласно захтевима струке.

Студијски програм обухвата наставне предмете из области информационих технологија, рачунарске графике, опште образовне предмете, као и предмете из области електронике, чиме се развијају веће способности студената и омогућава боље сналажење у различитим ИТ пословним системима.

 

Компетенције дипломираних студената

Циљеви студијског програма усмерени су ка стварању креативних способности кандидата који се образују за решавање конкретних проблема из области ИТ што се огледа у следећим компетенцијама дипломираних студената:

  • Програмирање у процедуралном и објектно оријентисаном програмском окружењу
  • Креирање и одржавање корисничких софтвера и интернет апликација
  • Пројектовање, извођење и одржавање база података и информационих система
  • Пројектовање, конфигурисање и одржавање рачунарских мрежа
  • Креирање и коришћење телекомуникационих мрежа и система
  • Имплементација и примена електронског пословања
  • Набавка, изградња и одржавање рачунара и рачунарских система
  • Израда и примена мултимедијалних садржаја
  • Анализа податка генерисаних из информационих система за различите врсте праћења и евалуације.
118  118 3

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Информационе технологије

 

                                                                                                                                               Књига предмета   pdf icon (780 KB) 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

П+В+ДОН

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

50001

Примењена математика

I

3+3+0 (90)

7

2.

50002

Енглески језик I

I

2+2+0 (60)

6

3.

50003

Увод у информационе технологије

I

3+2+1 (90)

7

4.

50004

Основе програмирања

I

2+1+2 (75)

7

5

50005

Програмски језици

II

3+2+0 (75)

7

6.

50006

Монтажа и сервис рачунара

II

2+2+0 (60)

6

7.

50007

Енглески језик II

II

2+2+0 (60)

6

8.

50008

Математика информатике

II

2+2+0 (60)

7

9

50009

Примена рачунара у графици 1

II

2+1+1 (60)

7

Укупно

21+17+4 (630)

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

50010

Рачунарске мреже

III

2+3+0 (75)

7

11.

50011

Интернет технологије

III

3+2+1 (90)

7

12.

50012

Оперативни системи

III

2+2+0 (60)

6

13.

50013

Програмирање логичких контролера

III

2+2+0 (60)

7

14.

50014

Базе података

IV

2+2+1 (75)

7

15.

50015

Дигитална обрада сигнала

IV

3+2+0 (75)

7

16.

50016

Објектно оријентисано програмирање

IV

2+1+2 (75)

7

 

50100

Изборна група  I  (бирају се 2 од 6 предмета)

     

17.

50101

Примена рачунара у графици 2

IV

2+2+1 (75)

6

18.

50102

Графички дизајн

IV

3+3+0 (90)

6

19.

50103

Инжењерска графика

IV

2+1+2 (75)

6

20.

50104

Практикум из електротехнике

IV

2+2+0 (60)

6

21.

50105

Дигитална електроника

IV

2+3+0 (75)

6

22.

50106

Заштита животне средине

IV

2+2+0 (60)

6

Укупно

20,33+18,33+5 (655)

60

ТРЕЋА ГОДИНА

23.

50017

Информациони системи

V

3+1+2 (75)

7

24.

50018

Интернет програмирање

V

3+3+0 (90)

7

25.

50019

Практикум из информационих технологија

V

2+0+3 (75)

3

 

50200

Изборна група  II  (бирају се 2 од 6 предмета)

     

26.

50201

Пројектовање дигиталних система

V

2+2+0 (60)

6

27.

50202

Електрична кола

V

2+2+0 (60)

6

28.

50203

Основи електронике

V

2+2+0 (60)

6

29.

50204

Пословни енглески 1

V

2+2+0 (60)

6

30.

50205

Методе и алати за управљање пројектом

V

2+1+2 (75)

6

31.

50206

Маркетинг

V

2+1+0 (45)

6

32.

50020

Телекомуникације

VI

3+2+0 (75)

6

33.

50021

Електронско пословање

VI

2+1+1 (60)

5

34.

50022

Мултимедијални системи

VI

3+3+0 (90)

6

35.

50023

Стручна пракса

VI

0+0+0+60

2

36.

50024

Завршни - дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

12

Укупно

20+13.33+6.67(600)

 

Укупно часова активне наставе

630+655+600(1885)

 

УКУПНО ЕСПБ за студијски програм

180