У оквиру Високе школе техничких струковних студија Чачак одсек за Графику егзистира од 2002. године. Структура овог студијског програма дефинисана је на основу дугогодишњег искуства у реализацији претходних студијских програма графике, потреба графичке индустрије у ближем и ширем привредном окружењу и праћења савремених европских тенденција у образовању. 

Студијски програм основних струковних студија првог степена графичког инжењерства је тако конципиран да образује графичке инжењере технологије струковних студија првог степена.

Студенти који заврше студијски програм Графичка техника добијају диплому са стручним називом Струковни инжењер технологије.

По завршетку првог степена основних струковних студија инжењери могу наставити даље студије на специјалистичким струковним студијама.

Школа је за потребе студената графичког смера и њихову практичну наставу опремила савремени Графички центар, који има офсет штампарију погодну за штампање већих тиража, као и дигиталне машине за мале и велике формате, за штампање билборда, плаката, флајера, принта за текстил и слично.

stamparija2 stamparija1

 

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је образовање инжењера за рад у графичкој индустрији на изради различитих врста графичких производа.

У току школовања студенти стичу основна знања из графичког дизајна и даљом надоградњом и практичним радом могу развијати своје креативне способности. Студенти се оспособљавају за рад на пословима припреме за штампу и коришћење савремених апликативних софтвера за обраду слике и текста. Кроз практично овладавање одређеним софтверима и изучавањем стручно-апликативних предмета студенти се оспособљавају за припрему штампарске форме класичним и најсавременијим поступцима CTF и CTP. Упознавају се са различитим врстама штампе и дораде, старијим и новијим генерацијама штампарских и дорадних машина и савременим аутоматским линијама.

 

Циљеви студијског програма

 • изучавање математике до нивоа знања потребног за разумевање процеса и решавање практичних задатака у техничко-технолошким процесима,
 • учење енглеског језика за коришћење литературе и комуникацију,
 • изучавање графичких материјала,
 • упознавање са основама ликовне уметности и графичког дизајна,
 • изучавање типографије,
 • упознавање са рачунарском графиком (практичан рад са графичким софтверима у којима се креирају индивидуална решења за различите графичке производе и врши припрема за штампу),
 • упознавање са класичним и најсавременијим методама и технолошким процесима израде штампарске форме,
 • изучавање класичних и рачунарски управљаних техника и технологија штампе и дораде, као и дораде свих врста амбалажних материјала,
 • упознавање машинских елемената и механизама графичких машина и опреме, као и система и метода за одржавање истих,
 • оспособљавање за заштиту животне средине и безбедан рад са машинама и материјалима који се користе у грaфичкој индустрији,
 • упознавање са областима као што су организација производње, производни менаџмент, управљањe квалитетом и постизање конкурентног квалитета.
 • упознавање са технолошким процесима из области графичке технике који се користе у индустрији, практичан рад у производњи и израда индивидуалних елабората и Дневника рада.

Студијски програм обухвата наставне предмете из области графичких технологија, рачунарских и информационих технологија, машинства и опште образовне предмете. На тај начин се развијају веће способности студената, као и боље сналажење у различитим пословним системима.

Циљ је да студенти стекну потребна знања и компетенције из графичке технике и да имају способност да се стално усавршавају, напредују и лако уклопе у радно окружење.

 

Компетенције дипломираних студената

На студијском програму Графичка техника се образују савремени графички инжењери компетентни за рад на производњи различитих графичких производа, са темељним практичним и теоријским техничко-технолошким знањем.

Савладивањем студијског програма студент стиче следеће опште и предметно – специфичне способности:

 • да организује, контролише и пројектује процес производње у графичкој индустрији,
 • да самостално оптимизира технологију рада (технолошки процес), врши статистичку обраду резултата и доноси закључке,
 • да напише и презентира резултате рада.

Свршени студенти компетентни су  за рад на следећим пословима:

 • техничке припреме за штампу (припрема слике и текста на рачунарима, израда штампарске форме, избор графичких материјала, креирање техничких решења, изради економске калкулације),
 • технологија штампе (израду и управљање технологијом рада, управљање квалитетом),
 • дорада (израда и пројектовање технологије рада, управљање квалитетом),
 • послове одржавања графичких машина и опреме,
 • развоја графичких технологија и организације рада у фирми.
 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму  ГРАФИЧКА ТЕХНИКА

                                                                                                                                   Књига предмета   pdf icon (720 KB) 

Р.Бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

30001

Примењена математика

I

3+3+0 (90)

7

2.

30002

Енглески језик I

I

2+2+0 (60)

6

3.

30003

Хемија

I

2+2+0 (60)

7

4.

30004

Техничко цртање  

I

2+3+0 (75)

6

5.

30005

Информатика и рачунарство

II

3+2+1 (90)

7

6.

30006

Енглески језик II

II

2+2+0 (60)

6

7.

30007

Репрофотографија

II

2+2+0 (60)

7

8.

30008

Заштита животне средине

II

2+2+0 (60)

7

9.

30009

Примена рачунара у графици I

II

2+1+1 (60)

7

Укупно часова активне наставе

20+19+2 (615)

/

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

30010

Материјали

III

2+2+0 (60)

5

11.

30011

Основи машинства

III

3+2+0 (75)

6

12.

30012

Организација производње

III

2+3+0 (75)

5

13.

30013

Припрема штампарске форме

III

2+3+0 (75)

6

14.

30014

Штампарски слог

III

2+2+0 (60)

5

15.

30015

Технологија штампе I

IV

2+2+0 (60)

6

16.

30016

Графичке машине

IV

2+2+0 (60)

4

17.

30017

Примена рачунара у графици II

IV

2+2+1 (75)

5

18.

30018

Стручна пракса

IV

0+0+0+4 (0)

2

30100

Изборна група 1 (бирају се два од 7)

19.

30101

Основи графичког обликовања

IV

2+1+0 (45)

8

20.

30102

Неконвенционални поступци штампе

IV

1+2+0 (45)

8

21.

30103

Машински елементи II

IV

2+2+0 (60)

8

22.

30104

Типографија

IV

1+2+0 (45)

8

23.

30105

Мултимедијални системи

IV

3+3+0 (90)

8

24.

30106

Инжењерска графика

IV

2+1+2 (75)

8

25.

30107

Производни менаџмeнт и предузетништво  

IV

3+2+0 (75)

8

Укупно часова активне наставе

21+21,71+1,57 (664)

/

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

26.

30019

Технологија дораде I

V

2+2+0 (60)

6

27.

30020

Управљање квалитетом

V

3+3+0 (90)

6

28.

30021

Одржавање машина и опреме

V

2+2+0 (60)

7

29.

30022

Технологија штампе II     

V

3+3+0 (90)

6

30100

Изборна група 2 (бира се један од 3)

30.

30109

Пословни енглески 1

V

2+2+0 (60)

8

31.

30110

Израда амбалаже

V

2+2+0 (60)

8

32.

30111

Основе програмирања

V

2+1+2 (75)

8

33.

30023

Графички дизајн

VI

3+3+0 (90)

7

34.

30024

Технологија дораде II

VI

2+2+0 (60)

6

35.

30025

Практична настава

VI

3+0+3 (75)

2

36.

30026

Завршни - дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

12

Укупно часова активне наставе

20,33+17+3,67 (615)

60

Укупно часова активне наставе

615+664+615 (1894)

УКУПНО ЕСПБ за студијски програм

180

 

Сарадња са привредом - привредни субјекти са којима Графички одсeк има пословно-техничку сарадњу.

     stamp rgb en small MoveGM  etitex  logo 2  inprint2
 logo  logo dark 300x120  litopapir

difol logo
gpafopromet
download   DOCUS logo bigprint   MOj Cilj 001