САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Стратегија, стандарди и поступци обезбеђења квалитета

 • Политика квалитета
 • Одлука Савета о усвајању стратегије
 • Стратегија обезбеђења квалитета
 • Одлука Наставног већа о усвајању и преиспитивању докумената обезбеђења квалитета
 • План рада за праћење и унапређење квалитета за       2008/09, 2009/10, 2010/2011 и 2011/12
 • Годишњи извештај о раду Комисија за унапређење квалитета и самовредновањеза2010/2011

Систем обезбеђења квалитета

 • Опис рада Комисије за унапређење квалитета и самовредновање ,
 • Одлука о именовању Комисије за унапређење квалитета и самовредновање
 • Спроведене анкете
 • Преглед мера за унапређење квалитета за школску 2010/11. годину

Квалитет студијског програма

 • Анализа анкета студената о студијском програму
 • Мишљење дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења
 • Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца

 

Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

 

Квалитет студената

 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких ресурса

 

Квалитет управљања школом

 • Организациона шема
 • Статут Школе