КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ РЕСУРСА

Висока школа техничких струковних студија обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива. Уџбеници и потребна литературе се студентима обезбеђују на следећи начин:

-преко сопствених издања основних и помоћних уџбеника, збирки задатака, практикума и скрипти која се могу набавити у скриптарници (

-преко библиотечког фонда стручне и опште литературе у библиотеци коју школа поседује заједно са Техничким фкултетом, који је доступан студентима 12 часова дневно.      

Библиотечки фонд Високе школе техничких струковних студија је врло богат и датира од оснивања Школе 1960. године. Изградњом заједничке зграде Више техничке школе и Техничког факултета у Чачку, фонд је обједињен и библиотека са читаоницом смештена у посебан наменски пројектован простор који пружа изванредне услове за рад.

       Библиотека тренутно располаже преко 16000 библиотечких јединица за потребе научног, стручног и образовног процеса. Поред стручне и научне литературе, у библиотеци се налазе дипломски радови студената као и магистарски и докторски радови наставника. Структура књижевног фонда је таква да омогућава ефикасно и ажурно праћење и претраживање фонда из свих наставно научних дисциплина које се изучавају у Школи и Факултету.

            Преглед издања школе дат је на сајту у оквиру Издвачака делатност.