Редни број Број индекса Оцена
1.

1418/15

10 (десет)
2.

1445/15; 1419/15

9 (девет)
3.

1426/15

8 (осам)
4.

1442/15; 1406/15;1422/15

7 (седам)
5.

1408/15; 1441/15;1401/15; 1409/15; 1424/15; 1434/15

6 (шест)
6.

Остали студенти нису положили колоквијум

5 (пет)

                   Напомена:   Укупно полагало 30 студената;

                   Положило                   13 студената  

                   Није положило           17 студената

               Упис позитивних оцена у индекс биће на предавању 05.05.2016.год.                                                                

 

                                              Предметни наставник,

                                     др Петар Никшић, дипл. инж.